ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Συνεντεύξεις Συνεντεύξεις - Απόψεις
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδας, μιλάει στο περιοδικό ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE δηλώνοντας ότι πρώτο μέλημά του Συνδέσμου είναι οι καλές επιχειρηματικές πρακτικές που δίνουν λύσεις.

 

Ο κλάδος του franchising παραμένει δυνατός και εμπλουτίζεται με ολοένα πιο ευρηματι-κά franchise concepts που δομούνται με τε-χνογνωσία και ορθή στρατηγική ανάπτυξης, τονίζει ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Πρό-εδρος του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδας. Αναφε-ρόμενος στην υπέρβαση των προκλήσεων που αντι-μετωπίζουν τα δίκτυα franchise μας επισημαίνει: «Στο επόμενο διάστημα προβλέπεται να αντέξουν επιχει-ρήσεις που θα επιδείξουν προσαρμογή στην αλλαγή κουλτούρας και καταναλωτικών συνηθειών, εξασφα-λίζοντας κερδοφορία και βιωσιμότητα με πρακτικές αλλαγές, προσεκτική διαχείριση και ενσυναίσθηση προς τον καταναλωτή και τους συνεργάτες τους».

Στα καλά νέα συμπεριλαμβάνονται η θετική εξέλιξη όσον αφορά τη θέσπιση νομικού πλαισίου, καθώς και η τάση για επανεπένδυση που παρατηρείται με-ταξύ υφιστάμενων franchisees. «Σε αυτές τις εποχές υπάρχει μόνο μία απάντηση: να επιδείξουμε υπευθυ-νότητα. Η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας επιτυγ-χάνεται με ενσυναίσθηση προς τους ιδιοκτήτες επι-χειρήσεων, τους παραγωγούς και τους καταναλω-τές» συμπληρώνει.

Παρά τη σταθερή ζήτηση για συστήματα franchise, ο αριθμός των νέων franchisees που προχωρούν στην υλοποίηση της επένδυσης εξακολουθεί να παραμένει στάσιμος ή και, σε περιπτώσεις, μειώνεται. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Τι πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να πάρουν οι franchisors και ιδιαίτερα ο Σύνδεσμος ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα των συστημάτων franchise;

Η οικονομία μας διανύει μια περίοδο αστάθειας σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο λόγω των στρατιωτικών συγκρούσεων στις γειτονικές χώρες, που δημιουργούν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και αύξηση των πληθωριστικών τάσεων. Ως αποτέλεσμα, επικρατεί διστακτικότητα από πλευράς των επενδυτών λόγω της οικονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας.

Ο Σύνδεσμος Franchise στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της εμπιστοσύνης των επενδυτών και μέσα από ενέργειες διαφάνειας συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ενωμένης και ενεργού κοινότητας. Για να τονώσουμε την ελκυστικότητα του franchising πρέπει πρώτο μέλημά μας να είναι οι καλές επιχειρηματικές πρακτικές που δίνουν λύσεις και στηρίζουν τους συνεργάτες ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης τους προς το επιχειρηματικό μοντέλο.

Σε συνέντευξή σας στο προηγούμενο τεύχος του ετήσιου οδηγού ΠΑΝΟΡΑΜΑ FRANCHISE, είχατε αναφέρει ότι, ως Σύνδεσμος Franchise, βρίσκεστε σε επικοινωνία με κυβερνητικούς φορείς, καθώς επιδιώκετε τη δημιουργία συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο θα ρυθμίζει και θα προστατεύει το franchising στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη σε σχέση με αυτό;

Παρατηρείται μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου νομικού πλαισίου που θα προστατεύει τα συμφέροντα και θα διευκολύνει τη λειτουργία των franchise στην Ελλάδα προστατεύοντας και τις δύο πλευρές (frinchisors & franchisees). Ο Σύνδεσμος Franchise έχει εργαστεί ενεργά και οι συζητήσεις με τους κυβερνητικούς φορείς έχουν προχωρήσει σημαντικά για τη δημιουργία αυτού του νομικού πλαισίου που θα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ανάπτυξη και την ευημερία του κλάδου.  Είμαστε, όμως, ακόμα στην αρχή.

Το 2023, μετά από μια μακρόχρονη περίοδο εξαίρεσης από τις δράσεις επιδοτήσεων, κατέστη εφικτή η συμμετοχή των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς franchising, στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 –2027. Πώς αποτιμάτε την ένταξη των συστημάτων franchise στα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου ΕΣΠΑ; Ποιος είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός σας;

Το 2023 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για τον επιχειρηματικό τομέα, καθώς η ένταξη των δικτύων franchise στα προγράμματα του ΕΣΠΑ2021-2027 ανοίγει νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός έχει δείξει ένα θετικό πρόσημο διευρύνοντας και διαφοροποιώντας το επιχειρηματικό περιβάλλον με την ενθάρρυνση της καινοτομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αυτό που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο είναι οι πιέσεις που δημιουργούνται στην αγορά λόγω του πληθωρισμού, οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων σε σημαντικό βαθμό, ανατρέποντας σε κάποιες περιπτώσεις και το επιχειρηματικό μοντέλο, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησαν και μείωση της ζήτησης. Πόσο επηρέασε την αγορά του franchising στην Ελλάδα; Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να απαντήσουν τα συστήματα franchise σε αυτό;

Οι πληθωριστικές τάσεις, που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, είναι μία από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το franchising στις μέρες μας, καθώς αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν το σχεδιασμό τους, τον τρόπο εργασίας τους, και να θέσουν νέες προτεραιότητες στο προσκήνιο. Οι αυξανόμενες τιμές πρώτων υλών και οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες απαιτούν από τον κλάδο να αναζητήσει νέους τρόπους παροχής αξίας στους πελάτες του, καθώς ο καταναλωτής είναι αντιμέτωπος με μια συνεχή μείωση της αγοραστικής του δύναμης και του διαθέσιμου εισοδήματός του και γίνεται πιο επιλεκτικός ως προς τις αγορές του.

Στον ελλαδικό χώρο,  πιο συγκεκριμένα,  το franchising τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζει επιπλέον προκλήσεις, λόγω των φυσικών καταστροφών. Η ανάγκη για στήριξη των τοπικών κοινωνιών έρχεται σε πρώτο πλάνο και η δημιουργία υπεραξίας στον επιχειρηματικό χώρο είναι κρίσιμης σημασίας, αποδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο που παίζουν οι επιχειρήσεις σε κάθε κοινότητα. Παράλληλα, η αύξηση στο κόστος ενέργειας και οι αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές επιβάλλουν προσαρμογές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, κάνοντας την ανάγκη προσαρμγής σε βιώσιμες πρακτικές καίρια.

Σε αυτές τις εποχές υπάρχει μόνο μία απάντηση: να επιδείξουμε υπευθυνότητα. Να συναισθανθούμε πως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, προμηθευτές-παραγωγοί και καταναλωτές πρέπει όλοι μαζί να περάσουν τις δυσκολίες της εποχής, για να συνεχίσει να λειτουργεί η οικονομία. Πιστεύω πως για να εξασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα του franchising, πρέπει να μην είναι το πρώτο μας μέλημα το κέρδος. Πρέπει να επιλέγουμε λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με τις μικρότερες δυνατόν αυξήσεις.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η αύξηση του franchising στην Ελλάδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε multiunit και multibrand franchisees, γεγονός που αποδεικνύει την αποδοτικότητα του θεσμού. Τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουν οι εταιρείες, έτσι ώστε να ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο αυτή την τάση;

Η ενδυνάμωση της τάσης επέρχεται με την καλ-λιέργεια σχέσεων αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ franchisors-franchisees, προσφέροντας ελκυστικά και ευέλικτα σε όρους πακέτα franchise. Επίσης, η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και υποστή-ριξης των franchisees προωθεί τη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του δικτύου, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεών τους.

Η ανάγκη προσαρμογής σε βιώσιμες πρακτικές αναδεικνύεται ως καίρια για την επίτευξη της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης αειφορίας του κάθε επιχειρηματία.

Η χρονιά που πέρασε μας έδειξε με τον χειρότερο τρόπο ότι η κλιματική κρίση είναι παρούσα και μας αφορά όλους. Πόσο σημαντικές είναι οι έννοιες της βιωσιμότητας και του eco friendliness στον χώρο του franchising; Ποιες είναι γενικότερα οι τάσεις;

Η βιωσιμότητα και γενικότερα οι φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές βρίσκονται πλέον σε πρώτο πλάνο για τις επιχειρήσεις franchise, καθώς οι καταναλωτές είναι όλο και πιο ενημερωμένοι και γίνονται πιο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με το  περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η ανάγκη προσαρμογής σε βιώσιμες πρακτικές αναδεικνύεται ως καίρια για την επίτευξη της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας.

Συνολικά, οι τάσεις στον χώρο του franchising δείχνουν μια ολοένα και μεγαλύτερη στροφή στην εφαρμογή πιο βιώσιμων πρακτικών, τόσο στην παραγωγή όσο και στη διανομή των προϊόντων βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση χωρίς να μειωθεί η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πλέον πραγματικότητα. Τι ρόλο διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα του franchising; Πώς μπορούν συμβάλουν στη δημιουργία πιο ανθεκτικών και πιο ευέλικτων συστημάτων franchise;

Οι νέες τεχνολογίες είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη ανθεκτικών και ευέλικτων επιχειρήσεων franchise, καθώς βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν με ταχύτητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες αγορές και απαιτήσεις των πελατών τους. Η τεχνολογική αναβάθμιση είναι πια επιτακτική, καθώς παρατηρείται συνεχής άνοδος των online πωλήσεων συμβάλλουν στον τζίρο των επιχειρήσεων.

Η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων βελτιώνει την επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελά-τες και επιτρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι ανάγκες τους, προσφέροντάς τους βελτιωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες.